De Inwonersadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het sociaal domein. We gaan daarbij uit het ‘Transformatieplan Sociaal Domein 2020-2022. We zijn ervan en doen het samen’.

Thema’s

Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Zij zijn niet geïnteresseerd in wetten en schotten. Een groep inwoners heeft, tijdelijk of levenslang, hulp en/of ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en zij willen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden.

Een groep biedt juist hulp en ondersteuning als mantelzorger, vrijwilliger of als betrokken burger. De Inwonersadviesraad neemt ook hun tips, behoeften en knelpunten mee.

Signalering

Om proactief signalen op te halen is het belangrijk dat we als Inwonersadviesraad goede contacten hebben. Zowel met inwoners die zorg/ondersteuning nodig hebben als met belangenorganisaties/ cliëntenraden en professionals..

Ervaringen ophalen vormt de kern van ons werken. We hebben allemaal meerdere thema’s als aandachtsgebied. Elk lid haalt actief ervaringen op met betrekking tot zijn/haar thema’s. We bespreken de opgehaalde signalen aan het begin van het overleg en bepalen wat we ermee doen. Dat kan leiden tot een nader onderzoek of we besluiten de signalen en de tips voor verbetering te bespreken met de betreffende ambtenaar. Op deze manier blijven de lijnen kort. De signalen en tips gebruiken we natuurlijk bij de advisering over beleidsstukken. Omdat we al in een vroeg stadium onze signalen/tips delen, kunnen die meteen meegenomen worden.

2020-15971-Bijlage-1-Transformatieplan-Sociaal-Domein-ZWD-2020-2021-We-zijn-ervan-en-doen-het-Samen-1.pdf

Een plek voor iedereen – 2019-2020