John Struijs
Dineke Kodde
Jan van Baren
Jaap Goud
Roos Vigelius
Corina Heijstek
Pauline de Vries
Monique van Alphen
Iris Klingeman

John Struijs

Mijn motto is ‘Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning goed geregeld’

Met wie of wat houd jij je bezig binnen de Adviesraad en wat houdt dat in?

Dat houdt in:

  • duidelijke en begrijpelijke regelgeving met korte lijnen met zo weinig mogelijk bureaucratie
  • steun en informatiepunten dicht bij huis
  • een zorgmarinier bij de hand die zo nodig ijzer met handen kan breken.

Zelf heb ik persoonlijke ervaring met langdurig mantelzorg, begeleiding in trajecten bij UWV, alsmede begeleiding op financieel gebied, dat samen met een groot netwerk met ervaring vind ik het fijn waar nodig te helpen, de weg te wijzen en mee te denken.

Namens de Seniorenraad heb ik zitting in de Wmo adviesraad en ben ik penningmeester.


Dineke Kodde

Mijn motto is ‘elke inwoner doet er toe en iedereen moet mee kunnen doen!’

Met wie of wat houd jij je bezig binnen de Adviesraad en wat houdt dat in?

Met mijn deelname aan de Wmo-adviesraad wil ik graag de oren en ogen zijn van burgers die ondersteuning nodig hebben.

Vanuit mijn achtergrond en persoonlijke (ervarings-)deskundigheid, maak ik mij met name hard voor alle mantelzorgers, mensen met een (licht-)verstandelijke beperking en de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

De signalen en ervaringen probeer ik zoveel mogelijk op te doen op plaatsen waar mensen met beperkingen komen, bijeenkomsten voor mensen met een beperking, contacten met mantelzorgers en professionals.

Hoe kan ik vanuit de adviesraad invloed uitoefenen ?

Met alle leden van de adviesraad kunnen we -gevraagd en ongevraagd- adviezen geven over het te voeren beleid en daardoor krijgt elke burger een stem richting het College van B en W


Jan van Baren

Mijn motto is ‘Weet wat er leeft in de Zwijndrechtse samenleving’.

Met wie of wat houd jij je bezig binnen de Adviesraad en wat houdt dat in?

In de adviesraad houd ik me als vertegenwoordiger van de Seniorenraad met name bezig met de oudere inwoners van Zwijndrecht.

Mijn focus is daarbij vooral gericht hoe we Zwijndrecht zo dementievriendelijk mogelijk kunnen maken.

Daarnaast zijn voor mij eenzaamheid, langer zelfstandig thuiswonen en financiële redzaamheid belangrijke aandachtsgebieden.

Vanuit persoonlijke ervaringen en zorgachtergrond heb ik een bijzondere affiniteit met deze in omvang steeds groter wordende doelgroep.

Via deelname aan de breed samengestelde werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Zwijndrecht weet ik wat er leeft en nodig is om Zwijndrecht zo dementievriendelijk mogelijk te maken.

Hoe kan ik vanuit de adviesraad invloed uitoefenen ?

Laat zien in woord en daad dat je er staat voor iedereen die hulp nodig heeft!

Jong en Oud!


Jaap Goud

Jaap Goud zit namens het Diaconaal Platform Zwijndrecht in de Wmo-adviesraad.

De diaconieën van de Zwijndrechtse kerken hebben zich verenigd in het Diaconaal Platform Zwijndrecht met als doel waar mogelijk mee te denken in oplossingen voor armoede en eenzaamheid.

De kerken dragen ook, op het gebied van vrijwilligerswerk hun steentje bij omdat we van betekenis willen zijn voor de samenleving en vooral voor diegene die het zelf niet of moeilijk kunnen redden.

Ik houd mij dus bezig met armoede, wonen, inclusieve samenleving en eenzaamheid.

Dit houdt in dat we alert zijn bij besluiten/voornemens of deze aan de doelstellingen beantwoorden en zo niet, dan maken we bezwaar. De informatie halen we bij de achterban en/of inwoners.

We proberen zo de gemeente te beïnvloeden en scherp te houden.


Roos Vigelius

Mijn motto is ‘goede zorg voor de meest kwetsbare inwoners van Zwijndrecht’

Met wie of wat houd jij je bezig binnen de Adviesraad en wat houdt dat in?

Door mijn persoonlijke ervaring heb ik mij verdiept in de GGZ Zo ben ik in de Wmo- Adviesraad gekomen met als aandachtsgebied de GGZ.

Ik zoek contact met bewoners, wijkteams en wijkraden om signalen op te halen waar mensen tegenaan lopen in de Wmo

Hoe kan ik vanuit de adviesraad invloed uitoefenen ?

De signalen die we horen gebruiken we bij de adviezen aan de gemeente.


Corina Heijstek

Mijn motto is ‘een toegankelijke samenleving voor iedereen’

Met wie of wat houd jij je bezig binnen de Adviesraad en wat houdt dat in?

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid ben ik op landelijk niveau actief op het gebied van het PGB en verbetering van hulpmiddelen. Daarom is het voor mij een logische stap, me hier ook binnen de Wmo-adviesraad op te richten. Een handicap of chronische ziekte is geen reden om niet meer deel te kunnen nemen aan het leven. Het vergt alleen vaak net iets meer voorbereiding.

Naast voorzieningen verstrekt vanuit de Wmo, is ook toegankelijkheid belangrijk. Het verschil tussen ergens wel of niet binnen kunnen met bijvoorbeeld je rolstoel, zit hem vaak in een simpele oplossing als een plank voor de deur, over die hoge drempel. Of het net even anders plaatsen van productmanden en reclameborden, in winkels en winkelcentra. Dit is vaak ook een stuk prettiger voor mensen met kinderwagens.

Ik houd van een positief opbouwende aanpak. Met elkaar maken we de samenleving stap voor stap toegankelijk voor iedereen.

Hoe kan ik vanuit de adviesraad invloed uitoefenen ?

Ontvangen en opgepikte signalen binnen de Wmo-raad bespreken en terugkoppelen richting de gemeente. En vervolgens ook volgen of er iets mee gebeurt.