Inwonersadviesraad Zwijndrecht, Adviesraad Sociaal Domein

Inwonersadviesraad Zwijndrecht, Adviesraad Sociaal Domein

De inwonersadviesraad Zwijndrecht is een brede adviesraad.

Taak

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwijndrecht over onderwerpen uit het sociaal domein:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Participatie
  • Armoede
  • Laaggeletterdheid
  • Cultuur
  • Sport
  • LHBTIQ+

De inwonersadviesraad is er voor alle leeftijden: van 0 tot 100+.

Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Ons idee is dat inwoners kortere of langere tijd hulp nodig kunnen hebben om mee te doen aan de samenleving. We denken ook dat burgers zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven willen behouden.

Binnen Zwijndrecht zijn veel mensen actief als mantelzorger of vrijwilliger. Ook zijn burgers op andere manieren betrokken. De Inwonersadviesraad neemt ook hun tips, behoeften en knelpunten mee.

Signalering

Om proactief signalen op te halen is het belangrijk dat we als Inwonersadviesraad goede contacten hebben. Zowel met inwoners die zorg/ondersteuning nodig hebben als met belangenorganisaties/ cliëntenraden en professionals.

Ervaringen ophalen vormt de kern van ons werken. We hebben allemaal meerdere thema’s als aandachtsgebied. Elk lid haalt actief ervaringen op met betrekking tot zijn/haar thema’s. We bespreken de opgehaalde signalen aan het begin van het overleg en bepalen wat we ermee doen. Dat kan leiden tot een nader onderzoek of we besluiten de signalen en de tips voor verbetering te bespreken met de betreffende ambtenaar. Op deze manier blijven de lijnen kort. De signalen en tips gebruiken we natuurlijk bij de advisering over beleidsstukken. Omdat we al in een vroeg stadium onze signalen/tips delen, kunnen die meteen meegenomen worden.

Raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 (2022 – 2026)

Leden

De adviesraad bestaat uit 10 leden. De leden zijn actief binnen het sociaal domein van Zwijndrecht, hebben een netwerk en halen daaruit signalen op.

De leden van de adviesraad vertegenwoordigen verschillende doelgroepen zoals senioren, inwoners met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking en inwoners uit de geestelijke gezondheidszorg.

De onafhankelijke voorzitter zit de vergaderingen voor.

Inbreng van inwoners van de gemeente Zwijndrecht

Alle inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen meedenken over de onderwerpen die de Inwonersadviesraad behandelt.

Inspraakmogelijkheden zijn:

  1. Inwoners van Zwijndrecht kunnen over een geagendeerd onderwerp inspreken. Zij dienen hiertoe een verzoek in bij de voorzitter. Deze inspraak kan mondeling of schriftelijk geschieden. Indien het mondeling geschiedt, is de inspraaktijd maximaal 5 minuten.
  2. Inwoners van Zwijndrecht kunnen aan de voorzitter een voorstel doen om een onderwerp te agenderen. De voorzitter beslist hierover in overleg met de leden. Verwijzing van het verzoek naar een werkgroep is ook mogelijk.

Reglement en Huishoudelijk Reglement

Reglement Inwonersadviesraad Zwijndrecht
Huishoudelijk reglement Inwonersadviesraad Zwijndrecht

U kunt contact opnemen via het onderstaande formulier:

Contact Home

Velden met zijn verplicht.

 

Hartelijk dank voor uw reactie!

 

De Inwonersadviesraad verwerkt geen privacygevoelige gegevens. Wij vragen u enkel om uw naam en e-mailadres in het contactformulier.