Max van de Pol

Inwonersadviesraad gemeente Zwijndrecht

De inwonersadviesraad van de gemeente Zwijndrecht is voor veel inwoners van Heerjansdam en Zwijndrecht vrij onbekend. Toch zijn wij zelf inwoners van onze gemeente die namens alle inwoners de gemeenteraad en het college van Burgermeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat er speelt op het Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat uit negen leden. Deze leden vertegenwoordigen allen een onderdeel van het sociale domein in de gemeente. Te denken valt dan een vertegenwoordigers namens de ouderen, namens de jeugd, de minima, mensen met een beperking, mensen met dementie en namens de sport. Zij zijn actief in de beide dorpen, hebben veel contacten, horen over belemmeringen waar mensen mee geconfronteerd worden. Al deze zaken worden besproken in de adviesraad en zonodig van een advies voorzien en gestuurd naar de bestuurders van de gemeente Zwijndrecht. De vertegenwoordigers van de adviesraad zijn ook aangesloten bij de verschillende wijkplatforms. Zaken die daar te sprake komen, zullen zij ook bespreekbaar maken in de adviesraad.

In de komende maanden zal de adviesraad uitgebreid spreken over de WMO-verordening.

Eenmaal per vier jaar moet de gemeente deze verordening weer vaststellen en dat betekent dat de verordening voor de periode van 2023-2027 gaat gelden. De WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) regelt o.a. vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen in huis voor mensen die in hun dagelijks leven belemmert worden door ziekte of een beperking. Belangrijk dat dit goed is geregeld in onze gemeente.

De komende maanden zullen de leden van de adviesraad zich voorstellen en uitleggen, welke organisaties zij vertegenwoordigen.

Zelf ben ik Max van de Pol, sinds 1 augustus 2022, onafhankelijk voorzitter van de adviesraad. Ik vertegenwoordiger dus niet een bepaalde groep mensen in de adviesraad. Namens de adviesraad zal ik vergaderingen van de dorpsraad van Heerjansdam bijwonen.

Mocht u vragen, opmerkingen voor de adviesraad hebben of kennis met de adviesraad maken, dan verwijs ik u naar de site van de adviesraad www.inwonersadviesraadzwijndrecht.nl